19.09.2023
Aktualności
„Ślady Batalionu Barbara w mojej okolicy”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Ślady Batalionu Barbara w mojej okolicy”

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Sołtys wsi Uniszowa i Drużyna Harcerska MLODY LAS

2. Cele Konkursu:
     
a) promowanie walorów przyrodniczych Polski,
     
b) rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą własnego regionu,
     
c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie fotografii,
     
d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony,
     
e) wartości patriotyczne młodego pokolenia
     
f) poznanie historii Batalionu Barbara i działań Armii Krajowej.

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów polskiej przyrody, miejsc patriotycznych oraz krajobrazów na mapie Polski.

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK.

6. Wernisaż wystawy nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Oddziału Regina II AK  w Bistuszowej.

PRZYJMOWANIE PRAC

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęcia.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej
 4. Terminarz:
 • przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 15.09.2023 r.
 • powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 30.10.2023 r.
 • wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac – 10.11.2023 r.

     5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
     6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres szkoły: spbistuszowa@interia.pl z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny Ślady Batalionu Barbara w mojej okolicy” lub przynieść  do sekretariatu szkoły wywołane zdjęcia
     7. Prace należy przedstawić z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.
     8. Fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł-zdjęcia.
     9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
     10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
     11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
     12. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
     13. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

JURY

 1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
 2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
 3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.


NAGRODY

 1. Dwanaście zwycięskich prac konkursowych, zostaną umieszczone w kalendarzu na 2024 rok,   oraz nagrodzone upominkami. Fotografie te zostaną wyeksponowane w Publicznej Szkole Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej na wystawie pokonkursowej.
 2. Nagrody  w konkursie to gry planszowe, które nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
 5. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.


KOMISJA

 1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizator
 2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
     1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest  na stronie internetowej szkoły
     2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
          
a) jest autorem załączonych 5 fotografii,
          b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;
          
c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie szkoły
          
d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej
     3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
     4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
     5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
     6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
     7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych.
     8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na stronie internetowej szkoły.

 

„Ślady Batalionu Barbara w mojej okolicy”